Биогаз

Решения за производство на биометан:

Производство

– Съоръжения за добиване на биогаз от инсталации за преработка на отпадъци
– Генератори за свързване към мрежата
– Използване на горскостопански остатъци
– Въглеродни връзки
– Генератори

Подготовка на биометана

– Вентилатори за съоръжения
– Съоръжения за отделяне на H2S
– Винтови компресори
– Съоръжения за сушене на биогаз
– Мембрани за сепарация на CO2, с максимално повторно ползване.
– Биометан с 98% метан

Използване

– Съоръжения за доставка на CNG
– Компримиращи съоръжения за инжектиране в газопровода
– Втечняване